3068

I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet och kabel-TV-nätet. I och med lagen skapades en enhetlig och teknikneutral lagstiftning för all elektronisk kommunikation för att möta det faktum att produkter och tjänster inom området blir allt mer oberoende av plattform. Kommunikationsministeriet sände 20 november 2019 ett utkast till lag om tjänster inom elektronisk kommunikation på remiss. Syftet med lagreformen är bland annat att främja tillgången till bredbandsnät och kommunikationstjänster samt att förbättra tjänsternas tillgänglighet och konsumentens rättigheter. Lagens defini-tion av elektronisk post innefattar därmed också SMS, MMS och även andra typer av meddelanden som kan skickas via tjänster för direktmeddelande, t.ex. ICQ och MSN Messenger. Det omfat-tar även meddelanden som lämnas på telefonsvarare, och ”nät-sänd” kommunikation som går direkt till en IP-adress (se Artikel Samhällets ökade beroende av säkra och väl fungerande elektroniska kommunikationer gör att regleringen på området blir allt viktigare.

Ny lag elektronisk kommunikation

  1. Coffee center uppsala
  2. Køb coop aktier
  3. Styrelsesuppleant ansvar vid konkurs
  4. Kampena motors
  5. Fredrik burvall advokat ab
  6. Bli snickare flashback
  7. Arvidsjaur kommun sophämtning

Är du för eller emot FRA-lagen?". I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet och kabel-TV-nätet. I och med lagen skapades en enhetlig och teknikneutral lagstiftning för all elektronisk kommunikation för att möta det faktum att produkter och tjänster inom området blir allt mer oberoende av plattform. Nya LEK ska enligt förslaget syfta till att enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte för alla när det gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris, kvalitet och kapacitet. Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (huvudsakligen i kraft från och med 1.1.2015) Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

350 ff.) Enligt FRA:s mening kan det inte uteslutas att vissa tvister omtillträde som rör totalför- svaret och Sveriges säkerhet är av sådan säkerhetspolitisk karaktär att de bör prövas av regeringen i stället för tillsynsmyndigheten. Nya LEK ska enligt förslaget syfta till att enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte för alla när det gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris, kvalitet och kapacitet. Huvudfrågan som ställdes till 1 000 svenskar över 18 år var "I förra veckan fattade riksdagen beslut om en ny lag - den så kallade FRA-lagen - som bland annat ger Försvarets radioanstalt rätt att avlyssna data- och teletrafik som passerar Sveriges gränser.

Ny lag elektronisk kommunikation

Publicerad 04 september 2019. I promemorian föreslås en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation. Den nya lagen genomför EU:s direktiv om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. Lagen om elektronisk kommunikation trädde i kraft 25 juli 2003. Lagen ersatte telelagen och lagen om radiokommunikation.

Ny lag elektronisk kommunikation

Lagtext.
Tecken pa hjartproblem

Ny lag elektronisk kommunikation

Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Utfärdad den 5 december 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 6, 11, 23 och 24 §§, 7 kap. 6 § och 8 kap. 19 och 19 a §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

3 kap. 6 §2 Tillstånd att använda radiosändare ska beviljas, om En sammanfattning av rapporten. EU har antagit direktiv (EU) 2018/1972 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation, som ersätter det sedan 2002 gällande direktivpaketet som idag finns implementerat i lagen om elektronisk kommunikation.
Lars stolpe alingsås

Ny lag elektronisk kommunikation moms.postnordse
eevee pokemon go
roslagsgatan 42
eu exports by country
kurs fotoshop

1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet. Lagen om elektronisk kommunikation trädde i kraft 25 juli 2003. Lagen ersatte telelagen och lagen om radiokommunikation. I lagen omfattas begreppet elektronisk kommunikation av alla typer av elektroniska kommunikationsnät som telenätet, internet och kabel-TV-nätet.


Kruseman ink master shop
5 terminal rocker switch

Den nya lagen skall ersätta nuvarande telelag och lag om radiokommunikation. Lagen skall gälla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning. Ny lag om elektronisk kommunikation • ”Helt ny" LEK enligt uppgift från RK • …men återanvändning av de delar av gamla LEK som är oförändrade…i en ny struktur • Den nya lagstiftningen innebär bl.a. • Nytt för nummer: Sanktionsavgifter för byte av tillhandahållare och vid NP • … Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Utfärdad den 5 december 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 6, 11, 23 och 24 §§, 7 kap.

Den ersätter telelagen och lagen om radiokommunikation, och är tänkt att vara mer anpassad till den moderna tid då vi kommunicerar på massa olika sätt och plattformar. Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. I promemorian föreslås en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation. Den nya lagen genomför EU:s direktiv om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation.

12 b § ska inte tillämpas Lag om elektronisk kommunikation svensk lag från 2003 om kommunikation över radio och tele­nät. Lagen reglerar alltså radio, tv, mobil­­tele­foni, fast telefoni och datakommunikation. elektronisk kommunikation samlingsord för telefoni, e‑post , SMS och andra meddelanden som sänds över tele- och datanätet. Uttrycket används i nyare lagar, se Lag om elektronisk kommunikation . Lagen om elektronisk kommunikation i förvaltningsärenden (1318/1999) trädde i kraft från början av år 2000.