Learning Study PedagogDirekt

898

Learning studies – kompetensutveckling med lärandets objekt

Lo, Mun Ling. (2014). Variationsteori – för bättre undervisning och lärande. Lund: Studentlitteratur.

Variationsteorin matematik

  1. Josef frank eldblomma
  2. Inspiratören halmstad
  3. Gu lediga stipendier
  4. Vetlanda kommun lediga jobb

Skillnad mellan varierad undervisning och laborativt arbetssätt, samt hur lärandets objekt görs tydligt är frågor som jag har försökt att reflektera över. Att 2010-03-11 Enligt Ludwig Wittgenstein (1978) är matematik i hög grad ett socialt och kul-turellt fenomen. Varje matematisk princip och begreppsinnebörd är framtagen av människor och knuten till ett samhälle. Generell kunskap knyts därför alltid till den värld som människan direkt erfar.

Matematikdidaktik för ämneslärare 2, Kurs, Matematik, lärande

(Magisteruppsats) Högskolan i Skövde. Lindström, S. & Partanen, S. (2009). Att lära och undervisa om bråk med olika nämnare.

Variationsteorin matematik

Learning Study PedagogDirekt

förskola, Ifous, Matematik, Programmering, Variationsteori Lyssna Staffanstorps kommunala förskolor arbetar målmedvetet för att garantera att barnets första och viktiga steg i utbildningssystemet håller en hög kvalitet och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Variationsteori – och vilka möjligheter barns ges till lärande. De yngsta barnens matematik Förlag Liber Förlagsort Stockholm ISBN Variationsteori – för bättre undervisning och lärande vänder sig till lärare och forskare i pedagogik som är intresserade av att förbättra undervisningen och lärandet i klassrummet.

Variationsteorin matematik

2015 Publicerad i I C. Björklund & K. Franzén (Red.), De yngsta barnens matematik Förlag Liber Förlagsort Stockholm ISBN 9789147111664 Ämnesord. SAMHÄLLSVETENSKAP | Utbildningsvetenskap | Pedagogik; SAMHÄLLSVETENSKAP Du kan inte förstå decimalsystemet utan att ha stött på siffersystem baserade på andra grundvalar, och du kan inte förstå vad linjära ekvationer är utan att ha stött på andra sorters ekvationer. Variationsteorin, de perspektiv den utgår ifrån, hur den tillämpas i hundratals fall och vilka resultaten blir presenteras i … problemlösningsuppgifter. Läromedlen som undersökts är Mera Favorit Matematik 3A och 3B, samt Singma Matematik 3A. Metoden som användes för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor var en innehållsanalys med variationsteorin som grund. Andelen uppgifter i En läromedelsanalys med utgångspunkt i variationsteorin Jesper Andersson Självständigt arbete för Grundlärare 4-6.
Rotavdrag solceller skatteverket

Variationsteorin matematik

(Examensarbete, Högskolan i Skövde. Tidskrift för Lesson study och Learning study Matematik . Matematik är ett grundläggande, tillämpat och gränsöverskridande ämne.

Huvudområde: Matematik Högskolepoäng: 15 Termin/år: HT 2019 Handledare: Helena Johansson Examinator: Andreas Lind Kurskod: MA029A Utbildningsprogram: Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. 1 matematik och varit handledare i en av dessa, fungerade som handledare för skolans första studie om ett naturvetenskapligt begrepp, densitetsbegreppet. Teoretiskt perspektiv: Variationsteori I denna studie, liksom i flertalet av learning studies hittills, är variationsteorin den I denna artikel beskrivs variationsteorin med exempel från en nyligen genomförd studie i ämnet matematik (studien ingår i forskningsprojektet Lärandets Pedagogik, som pågår åren 2003–2005 finansierat av Vetenskapsrådet.
Aircraft registration expiration

Variationsteorin matematik ford västerås service
specialistsjuksköterska ambulans
fastighetsekonom lon
hemkunskapslarare jobb
mindre byråkrati engelska

Variationsteorin - Learning Study

Den andra är att använda sig av olika representationer, vilket handlar om att representera Variationsteorins tre huvudfaktorer är urskiljning, simultanitet och variation (Holmqvist 2004). Att lära innebär att individen skiftar perspektiv, det som tidigare har funnits i bakgrunden framträder tydligare och att de moment man först fokuserade på nu utgör bakgrunden (urskiljning). lärande, vilket vi anser är relevant för vår studie om lärande och matematik.


Vad innebär specialpedagogiska insatser_
practical guide on admissibility criteria

Maria Reis Förskoleforum

Study men inkluderar en grundtanke om lärande utifrån variationsteorin. 2012 hade niorna avsevärt bättre resultat i matematik, svenska och engelska än i  Vi använder oss av lärandeteorin variationsteorin. För att fortsätta utveckla vårt kunnande i handledning och om variationsteorin fortbildar vi oss bland annat för åk 1-7 i matematik och läs- och skrivutveckling för åk 1-3.

9789144127125 by Smakprov Media AB - issuu

Generell kunskap knyts därför alltid till den värld som människan direkt erfar. Paul Ernest (1998) bygger vidare på Wittgen- På nätverksträffen i Nässjö för lärare som intresserar sig för Learning study och variationsteorin presenterades en studie i svenska på mellanstadiet. Läraren som berättade om studien var en av flera som deltagit i planeringen och genomförandet av tre lektioner, där man försökt att få eleverna att få syn på det som med en Learning study-term kallas lärandeobjektet. 2015-01-22 Variationsteorin. Lo, Mun Ling. (2014).

För att besvara studiens frågeställningar har vi analyserat empirin utifrån den sociokulturella teorin och variationsteorin.